Pri inštaláciach Elektrickej požiarnej signalizácie sa riadime zákonom 314/2001 o ochrane pred požiarmi, vyhláškou MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vyhláškou MV SR 726/2006 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti a podmienky EPS, a ďaľšími predpismi, vyhláškami, zákonmi.

Pri plánovaní inštalácie EPS je nutné oslovovať projektantov, ktorí sú autorizovaní samotným výrobcom konkrétneho systému (ESSER, SCHRACK, BOSCH, AVITAL atď.)

Naša firma poskytuje súčinnosť so systémami ESSER a SCHRACK Seconet.