Pre laikov ale aj pre prevádzkovateľov je otázkou, ako často a či treba vykonávať revíziu.

Povinnosti vykonávania revízií u tých, ktorí prichádzajú do styku s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi, sú určené vo vyhláške MPSVaR 508/2009 Z.z. Z nej vyplývajú kontroly...

 Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)
a) Elektrická inštalácia:  
1. murovaná obytná a kancelárska budova
5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 1
6. dočasná elektrická inštalácia 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny:  
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2
3. ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny:  
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany  III a IV 4
3. objekt s priestorom  s nebezpečenstvom výbuchu 1

 

... To znamená, že ak vlastníte dom, ktorý využívate iba na bývanie, kontroly by ste mali vykonávať raz za štyri roky, avšak ak je postavený napr. z dreva, interval sa skracuje na dva roky. Podobne je to s objektmi, ktoré sa využívajú na podnikateľské účely a skladujú sa tam povedzme horľavé materiály. Ďaľším atribútom sú vplyvy vonkajšieho prostredia...

 

Vonkajšie prostredie (kódová značka) Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3

AB s relatívnou vlhkosťou

           trvalo > 80 %

vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4
AD2, AN2 pod prístreškom 4

Ide zväčša o dlhodobo pôsobiace vplyvy na inštaláciu a tak isto sa podľa nich stanovujú lehoty kontrol. Ak máte napr. v dome krytý bazén, lehota je jeden rok, ale len na inštaláciu s bazénom súvisiacu. Preto je vhodné už pri projektovaní fyzicky oddeľovať inštalácie pre takéto prostredia.

Dôležitosť kontrol je zrejmá. Či som podnikateľom, alebo užívateľom domu, v prípade akejkoľvek udalosti (úraz, škoda a pod.) preberám plnú zodpovednosť, či už právnu, alebo osobnú na škodách, alebo zdraví zúčastnených.